Ochrana osobných údajov

Naša spoločnosť si zakladá na ochrane osobných údajov, pri spracúvaní ktorých postupujeme v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, a podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Oznámenie odberateľovi / dodávateľovi

Oznámenie podľa § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon“) a čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „nariadenie“)

Prevádzkovateľ podľa zákona a nariadenia oznamuje nasledovné skutočnosti osobe dodávateľa/odberateľa (ďalej len „zmluvný partner“), s ktorou uzatvára zmluvu, v ktorej prevádzkovateľ vystupuje ako odberateľ/dodávateľ:

1. identifikačné údaje prevádzkovateľa: WITECH PLAST s.r.o., so sídlom: Račianska 66, 831 02 Bratislava, IČO: 44900074, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 59829/B;

2. účel spracúvania osobných údajov: výkon práv a povinností zo zmluvného vzťahu a vedenie účtovníctva; právny základ: plnenie zmluvy, splnenie zákonnej povinnosti (zákon o účtovníctve);

3. rozsah osobných údajov: osobné údaje uvedené v zmluve uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a zmluvným partnerom a/alebo na účtovných a iných dokladoch, napríklad meno, priezvisko, titul, trvalé bydlisko (miesto podnikania), emailová adresa, telefónne číslo, číslo bankového účtu, podpis, pracovná pozícia;

4. poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné za účelom uzatvorenia zmluvy a jej realizácie;

5. okruh príjemcov, u ktorých sa predpokladá, že im budú osobné údaje poskytnuté/sprístupnené: (i) osobe, ktorá vykonáva digitalizáciu/scanovanie dodacích listov, (ii) osobe, ktorá vykonáva prepravu tovaru alebo iných vecí k zmluvnému partnerovi alebo od zmluvného partnera, (iii) osobe, ktorá presadzuje práva alebo vykonáva povinnosti prevádzkovateľa zo zmluvnej spolupráce so zmluvným partnerom, (iv) osobám, ktoré realizujú predaj tovaru a poskytovanie služieb v mene a na účet prevádzkovateľa (mandatári), a (v) osobe, ktorej by v budúcnosti mohla byť postúpená pohľadávka prevádzkovateľa voči zmluvnému partnerovi;

6. doba uchovávania osobných údajov: 10 rokov;

7. s akýmikoľvek otázkami ohľadom spracúvania osobných údajov sa na nás môžete obrátiť zaslaním emailovej správy našej zodpovednej osobe, na emailovej adrese ktorej si môžete uplatniť aj nižšie uvedené práva: witech@witech.sk;

8. zmluvný partner má ako dotknutá osoba nasledovné práva:

8.1. právo požadovať prístup k svojim osobným údajom – môžete nás požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame;

8.2. právo na opravu osobných údajov – môžete nás požiadať o opravu nepresných alebo nekompletných osobných údajov, ktoré o Vás spracovávame;

8.3. právo na vymazanie osobných údajov – môžete nás požiadať, aby sme vymazali Vaše osobné údaje, ak napr. dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:

8.3.1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;

8.3.2. Vaše osobné údaje boli spracované protiprávne;

8.3.3. Vaše osobné údaje musia byť vymazané k splneniu právnej povinnosti stanovenej v práve Únie alebo členského štátu, ktorá sa na nás vzťahuje;

8.4. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracovanie Vašich osobných údajov, ak dôjde k niektorej  z nasledujúcich situácií:

8.4.1. popreli ste presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby sme mohli presnosť osobných údajov overiť;

8.4.2. spracovanie Vašich osobných údajov je protiprávne, ale odmietate výmaz týchto údajov a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia;

8.4.3. my už Vaše osobné údaje nepotrebujeme na účely spracovania, ale Vy ich požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu svojich právnych nárokov;

8.4.4. vzniesli ste námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov, dokiaľ nebude overené, či oprávnené dôvody našej spoločnosti ako prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi;

8.5. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov – môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov našou spoločnosťou uskutočňovanému nami na právnom základe splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo (napr. na účely priameho marketingu) vykonávaného na základe nášho oprávneného záujmu;

8.6. právo na prenosnosť svojich osobných údajov – v prípadoch predpokladaných všeobecne záväzných právnym predpisom (zákon a/alebo nariadenie) máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte s tým, že týmto právom nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb;

8.7. právo odvolať súhlas – ak je spracovanie Vašich osobných údajov založené na Vašom súhlase, máte právo kedykoľvek odvolať Váš súhlas so spracovaním osobných údajov na účel, pre ktorý ste súhlas udelili. V tomto prípade nespracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, a preto toto právo v tomto prípade nie je možné uplatniť;

8.8. právo podať návrh Úradu na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, www.uoou.sk, na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa    § 99 a nasl. zákona.

Týmto žiadame a prosíme zmluvného partnera, aby v zmysle tohto poučenia poučil aj svojich zamestnancov alebo obchodných partnerov, ktorých osobné údaje uvedie zmluvný partner v zmluve uzatvorenej s prevádzkovateľom a/alebo na účtovných či iných dokladoch, ktoré zmluvný partner vystaví prevádzkovateľovi.

Poučenie k používaniu webovej stránky

Oznámenie podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon“) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „nariadenie“)

Prevádzkovateľ podľa zákona a nariadenia oznamuje návštevníkovi tejto webovej stránky (ďalej len „návštevník“) nasledovné skutočnosti:

a) identifikačné údaje prevádzkovateľa: WITECH PLAST s.r.o., so sídlom: Račianska 66, 831 02 Bratislava, IČO: 44900074, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 59829/B;

b) účel spracúvania osobných údajov: optimalizácia webovej stránky, efektívnejšie oslovovanie záujemcov o služby a návštevníkov stránky, analýza návštevnosti webovej stránky, využívanie Google Maps na stránke;

c) rozsah osobných údajov návštevníka: cookies, IP adresa, dátum a čas dotazu, časový posun oproti pásmu GMT, vyhľadávaný pojem (ak sa uskutočnilo vyhľadávanie pred návštevou na stránke), súbory stiahnuté zo stránky, obsah požiadavky (presná stránka), prístupový stav (HTTP statusový kód), prenesené množstvo dát, web stránka, z ktorej prišla príslušná požiadavka, prehliadač, operačný systém (povrch, jazyk, verzia) a údaje spracúvané v rámci Google Maps;

d) právny základ: oprávnený záujem; Pokiaľ využitie cookies nevypnete v nastavení Vášho webového prehliadača a po našom upozornení kliknete na akýkoľvek odkaz na našom webe alebo kliknete na tlačidlo „OK“, ktoré je súčasťou upozornenia, budeme sa oprávnene domnievať, že s využívaním týchto cookies a poskytovaním Vašich údajov reklamným a sociálnym sieťam súhlasíte. Svoj súhlas môžete hocikedy odvolať vypnutím využívania cookies v nastavení Vášho webového prehliadača.

e) osobné údaje návštevníka spracúva v nevyhnutnom rozsahu sprostredkovateľ: Matomo (analýza návštevnosti, avšak IP adresy spracúva v skrátenej, anonymizovanej forme), Google (používanie máp na stránke, avšak Vaše osobné údaje spracúva Google až vtedy, keď mapu použijete napr. na stanovenie trasy, a ak ste v danom čase prihlásený vo Vašom google účte, dané údaje sú Vášmu účtu priradené), webex.digital s.r.o. (hosting údajov na serveri, realizácia analýzy návštevnosti);

f) tretie krajiny, do ktorých sa uskutoční prenos osobných údajov návštevníka: USA. V tejto súvislosti prevádzkovateľ oznamuje návštevníkovi, že podľa rozhodnutia Európskej Komisie spoločnosť Google z USA certifikovaná v režime Privacy Shield zaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov;

g) doba uchovávania osobných údajov: 30 dní v serverových logových súboroch, ktoré sa vymažú po uplynutí uvedeného obdobia automaticky;

h) s akýmkoľvek otázkami ohľadom spracúvania osobných údajov sa na nás môžete obrátiť zaslaním emailovej správy na adresu: witech@witech.sk.


Cookie je textový súbor, ktorý do internetového prehliadača odosielajú navštívené webové stránky. Používanie cookies si môžete nastaviť alebo aj úplne odmietnuť pomocou Vášho internetového prehliadača, môže to však mať za následok zníženú funkčnosť stránky. Táto stránka využíva nasledovné druhy cookies:

I. dočasné cookies, ktoré sa automaticky vymažú, keď zavriete prehliadač. Patria medzi ne najmä „session cookies“, ktoré umožňujú spoznať počítač pri opätovnej návšteve stránky;

II. dlhodobé cookies, ktoré sa vymažú automaticky po určitej dobe v závislosti od konkrétneho cookie. Cookies však môžete kedykoľvek vymazať v nastaveniach Vášho prehliadača;

III. cookies tretích strán.

Používaniu úložných objektov HTML5 môžete predísť tým, že si v prehliadači zapnete privátny režim.

Pravidlá ochrany osobných údajov v rámci Google a Matomo vysvetľujú, ako Google a Matomo pri používaní cookies chránia Vaše osobné údaje. Google spracúva Vaše osobné údaje na našej stránke pri využívaní máp, Matomo pri analýze návštevnosti.

Ako dotknutá osoba, ktorej osobné údaje budeme spracúvať, máte nasledovné práva:

1. právo požadovať prístup k svojim osobným údajom – môžete nás požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame;

2. právo na opravu osobných údajov – môžete nás požiadať o opravu nepresných alebo nekompletných osobných údajov, ktoré o Vás spracovávame;

3. právo na vymazanie osobných údajov – môžete nás požiadať, aby sme vymazali Vaše osobné údaje, ak napr. dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:

I. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;

II. odvolali ste súhlas, na ktorého základe boli Vaše osobné údaje spracované, a neexistuje žiaden ďalší právny dôvod na ich spracovanie;

III. Vaše osobné údaje boli spracované protiprávne;

IV. Vaše osobné údaje musia byť vymazané k splneniu právnej povinnosti stanovenej v práve Únie alebo členského štátu, ktorá sa na nás vzťahuje;

4. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracovanie Vašich osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:

I. popreli ste presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby sme mohli presnosť osobných údajov overiť;

II. spracovanie Vašich osobných údajov je protiprávne, ale odmietate výmaz týchto údajov a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia;

III. my už Vaše osobné údaje nepotrebujeme na účely spracovania, ale Vy ich požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu svojich právnych nárokov;

IV. vzniesli ste námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov, dokiaľ nebude overené, či oprávnené dôvody našej spoločnosti ako prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi;

5. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov – môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov našou spoločnosťou na účely priameho marketingu vykonávaného na základe nášho oprávneného záujmu. Avšak my Vaše údaje na priamy marketing nepoužijeme, ibaže by ste nám dali výslovný súhlas, ktorý môžete kedykoľvek odvolať, o čom Vás samozrejme opätovne poučíme vo formulári na udelenie takéhoto súhlasu. Vzhľadom k skutočnosti, že spracúvanie Vašich osobných údajov sa uskutočňuje na právnom základe nášho oprávneného záujmu, máte právo voči tomuto spracúvaniu namietať; pre prípad uplatnenia námietky proti spracúvaniu z Vašej strany Vaše osobné údaje nebudeme ďalej spracovávať, ak nebudeme mať nevyhnutné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracúvaní pokračovali;

6. právo na prenosnosť svojich osobných údajov – v prípadoch predpokladaných všeobecne záväzných právnym predpisom (zákon a/alebo nariadenie) máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte s tým, že týmto právom nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb;

7. právo odvolať súhlas – v prípade, ak je spracovanie Vašich osobných údajov založené na Vašom súhlase, máte právo kedykoľvek odvolať Váš súhlas so spracovaním osobných údajov na účel, pre ktorý ste súhlas udelili, a to zaslaním odvolania na emailovú adresu witech@witech.sk;

8. právo podať návrh Úradu na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, www.uoou.sk, na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 99 a nasl. zákona.

Práva podľa bodov 1 až 7 si môžete uplatniť zaslaním emailovej správy na adresu: witech@witech.sk.

Poučenie pre záujemcov o zasielanie newsletter-a

Oznámenie podľa § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon“) a čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „nariadenie“)

V súlade so zákonom a nariadením spoločnosť WITECH PLAST s.r.o., so sídlom: Račianska 66, 831 02 Bratislava, IČO: 44900074, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 59829/B (ďalej len „prevádzkovateľ“) spracováva osobné údaje osoby, ktorá udelila súhlas so zasielaním newsletteru (ďalej len „dotknutá osoba“), v nasledovnom rozsahu: emailová adresa.

Tento súhlas udeľuje dotknutá osoba prevádzkovateľovi až do jeho odvolania, a to za účelom zasielania newsletteru od prevádzkovateľa na dotknutou osobou uvedenú emailovú adresu. Právnym základom spracúvania je súhlas.

Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné. Dotknutá osoba môže svoj súhlas v písomnej forme kedykoľvek odvolať, napr. v rámci zaslaného newsletteru (kliknutím na príslušný link) alebo zaslaním emailu na adresu: witech@witech.sk.

Prevádzkovateľ podľa zákona a nariadenia oznamuje dotknutej osobe, že s akýmikoľvek otázkami ohľadom spracúvania osobných údajov sa môže obrátiť na prevádzkovateľa zaslaním emailovej správy zodpovednej osobe prevádzkovateľa, na emailovej adrese ktorej si môžete uplatniť aj nižšie uvedené práva: witech@witech.sk.  

Prevádzkovateľ ďalej poučuje dotknutú osobu o jej právach:

1. právo požadovať prístup k svojim osobným údajom – môžete nás požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame;

2. právo na opravu osobných údajov – môžete nás požiadať o opravu nepresných alebo nekompletných osobných údajov, ktoré o Vás spracovávame;

3. právo na vymazanie osobných údajov – môžete nás požiadať, aby sme vymazali Vaše osobné údaje, ak napr. dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:

I. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;

II. odvolali ste súhlas, na ktorého základe boli Vaše osobné údaje spracované, a neexistuje žiaden ďalší právny dôvod na ich spracovanie;

III. Vaše osobné údaje boli spracované protiprávne;

IV. Vaše osobné údaje musia byť vymazané k splneniu právnej povinnosti stanovenej v práve Únie alebo členského štátu, ktorá sa na nás vzťahuje;

4. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracovanie Vašich osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:

I. popreli ste presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby sme mohli presnosť osobných údajov overiť;

II. spracovanie Vašich osobných údajov je protiprávne, ale odmietate výmaz týchto údajov a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia;

III. my už Vaše osobné údaje nepotrebujeme na účely spracovania, ale Vy ich požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu svojich právnych nárokov;

IV. vzniesli ste námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov, dokiaľ nebude overené, či oprávnené dôvody našej spoločnosti ako prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi;

5. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov – môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov našou spoločnosťou uskutočňovanému nami na právnom základe splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo (napr. na účely priameho marketingu) vykonávaného na základe nášho oprávneného záujmu;

6. právo na prenosnosť svojich osobných údajov – v prípadoch predpokladaných všeobecne záväzných právnym predpisom (zákon a/alebo nariadenie) máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte s tým, že týmto právom nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb;

7. právo odvolať súhlas – spracovanie Vašich osobných údajov je v tomto prípade založené na Vašom súhlase, máte právo kedykoľvek odvolať Váš súhlas so spracovaním osobných údajov na účel, pre ktorý ste súhlas udelili;

8. právo podať návrh Úradu na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, www.uoou.sk, na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 99 a nasl. zákona.